นายกอบกิจ ธรรมานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

นางสุธาวัลย์ ปิติจะ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร

นายจตุพักตร์ แก้วทาสี
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ

นายสมบูรณ์ ปัญญายืน
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาการกีฬา

นายทรงเดช ยะจินะวงค์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย
ครู ค.ศ. 3 / หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล / หัวหน้างานหอพักนัเรียน

นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์
ครู ค.ศ. 1 / หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย / หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ
ครู ค.ศ. 2/ หัวหน้างานพัสดุ / หันหน้างานยานพาหนะ /อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายธิปนที ออนศรี
ครู ค.ศ. 2 / หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน / หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสุทิดา หมูคำ
ครู ค.ศ. 2 / หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ / หัวหน้างานบุคคล/หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

นายเมศธพร เมฆผึ้ง
ครู ค.ศ. 1 / ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา / หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาเพื่อการแข่งขัน

นายราชินทร์ เผ่าอ้าย
ครูผู้ช่วย / หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู / หัวหน้างานนันทนาการและกิจการพิเศษ

นายอาคม ปันน้อย
ครูผู้ช่วย / ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู / หัวหน้างานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน

นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต
ครูผู้ช่วย

นายชัชวาลย์ งานดี
ครูผู้ช่วย

นางวาสนา ประคองพันธ์
พนักงานราชการ / หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายคณาธิป หมื่นยศ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายปรีชา ยะจินะวงค์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางนงค์รัตน์ อุไรสาย
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวภรณ์ชนก ใจเเก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางณัฐิรา พิจอมบุตร
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาววารุณี โพธิ์คำปา
เลขานุการหน้าห้องผู้อำนวยการ

นางสาวณัฐวราพิมพ์ เครืออินตา
เลขานุการฝ่ายพัฒนาการกีฬา

นางสาวนรากร เเก้วใจบุญ
เลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางชนิดา มุฑฒิ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวพิมลวรรณ กันทะมูล
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นางสาวภัทร์ชริญา จันทริยาภรณ์
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นางชุติมา ทักษิณาพิมุข
หัวหน้างานห้องสมุด

นายเอกกมล วิเศษ
พนักงานขับรถยนต์

นายประเสริฐ บัวอินทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายสินพงศ์ ประสิทธิ์วราโชติ
พนักงานขับรถยนต์

นายสนั่น ศรีวงค์
คนงาน คนสวน

นายลำพอง จีนเพชรพะเนา
คนงาน คนสวน

นายสมรส ชัยมงคล
คนงาน คนสวน

นายนิคม ใจอิน
คนงาน คนสวน

นายประสิทธิ์ คำกุณะ
คนงาน คนสวน

นายวิษณุ กระแสสินธุ์
คนงาน คนสวน

นายผัด เรือนคำปา
คนงาน คนสวน

นางพรรณี ศรีวงค์
แม่บ้าน

นางสุกัลยา บัวอินทร์
แม่บ้าน

นางศรีวรรณ วงค์ปัน
คนงานซักรีด

นางสาวศศิธร ยิ่งวงษ์
เเม่บ้าน

นางพิสมัย วังมูล
เจ้าหน้าที่ซักรีด

นางสายฝน สูตรเลข
คนงานซักรีด

นายประยูร สุยะสืบ
เจ้าหน้าที่ประปา

นางบังอร เมฆผึ้ง
ครูผู้สอนกีฬากรีฑา / หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวพรพรรณ บุญมาเส้า
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศกีฬาจักรยาน / หัวหน้างานสภานักเรียน

นายสมเกียรติ โนนิน
ครูผู้สอนกีฬาฟุตบอล / หัวหน้างานวัสดุเครื่องแต่งกาย

นายพงศกร พรหมสวรรค์
ครูผู้สอนกีฬากรีฑา / หัวหน้างานวิจัยและการกีฬา

นายประภูศักดิ์ นาคหัสดี
ครูผู้สอนกีฬากรีฑา

นายวิศรุตพันธุ์ เชิดชู
ครูผู้สอนกีฬาเซปักตะกร้อ

นายสยาม บุญมาก
ครูผู้สอนกีฬาเซปักตะกร้อ

นายพงษ์ฤทธิ์ มูลเมือง
ครูผู้สอนกีฬาฟุตบอล

นางสาวเจนจิรา ตาวงค์
ครูผู้สอนกีฬาฟุตบอล

ว่าที่ร้อยตรีปัทพงศ์ กงทอง
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา / หัวหน้างานกายภาพบำบัด /หัวหน้างานบริการชุมชน

นายประจักษ์ ธะสุข
ครูผู้สอนกีฬาจักรยาน

นายอภิสิทธิ์ ประครองพันธ์
ครูผู้สอนกีฬาฟุตบอล

นายทนงศักดิ์ ไกลถิ่น
หัวหน้ากีฬามวยไทย

นายธราพงษ์ อินธิรักษ์
ครูผู้สอนกีฬามวยไทย

นายจิรายุ บุตรดาแก้ว
ผู้ฝึกสอนกีฬา เซปักตะกร้อ

นางสาวสตรีรัตน์ รักขุมเเก้ว
ครูผู้สอนกีฬาฟุตบอล

นายภาณุเดช มั่นเหมาะ
ครูผู้สอนกีฬาเทเบิลเทนนิส

นายกฤษฎา ธีระตระกูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยศาสตร์การกีฬา

นางสาวศศิประภา จิลิน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวสรณีย์ เดชะปราปต์
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ

นางจันทร์สุดา ตั้งการ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา / หัวหน้างานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

นางธนพร พิชยเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / หัวหน้างานแนะแนวและบริการทางการศึกษา

นางสาวกัญญาภัค มาละเงิน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอรทัย ณ ลำปาง
ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และและวัฒนธรรม

นางสาวหทัยรัตน์ โปธาคำ
เลขานุการฝ่ายวิชาการ / ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางพัทราวดี มูลวงศ์เพ็ชร
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน

นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต
ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาววิภาวดี ไทยใหม่
ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวรจนา สาจวง
ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา งามสม
ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวกมลวรรณ คำเขียว
ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ หัวหน้างานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายฐัชภูมิ ขันอาษา
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวกุลฉัตร ฉัตรอินตา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ปฎิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com