พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

นางสุธาวัลย์ ปิติจะ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร / หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายทรงเดช ยะจินะวงค์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ

นายสมบูรณ์ ปัญญายืน
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาการกีฬา และ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย
ครู ค.ศ. 3 / หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล / หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการกีฬา

นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์
ครู ค.ศ. 2 / หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ
ครู ค.ศ. 2 / หัวหน้างานพัสดุ / งานยานพาหนะ

นายธิปนที ออนศรี
ครู ค.ศ. 2 / หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสุทิดา หมูคำ
ครู ค.ศ. 2 / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ / หัวหน้างานบุคคล

นายเมศธพร เมฆผึ้ง
ครู ค.ศ. 1 / หัวหน้างานสถิติข้อมูลและทะเบียน นักกีฬา / หัวหน้างานชมรมผู้ปกครองและครู

นายราชินทร์ เผ่าอ้าย
ครู ค.ศ.2 / หัวหน้างานนันทนาการและกิจกรรม / หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู

นายอาคม ปันน้อย
ครู ค.ศ.2 / หัวหน้างานอาคารสถานที่ / ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู

นางสาวฐิตยารัตน์ บุ่งนาแซง
ครูผู้ช่วย / อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต
ครูผู้ช่วย / อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวาสนา ประคองพันธ์
พนักงานราชการ / หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายคณาธิป หมื่นยศ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายปรีชา ยะจินะวงค์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายนพรัตน์ บุญญฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นางนงค์รัตน์ อุไรสาย
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวภรณ์ชนก ใจเเก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางณัฐิรา พิจอมบุตร
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาววารุณี โพธิ์คำปา
เลขานุการห้องผู้อำนวยการ

นางสาวณัฐวราพิมพ์ เครืออินตา
เลขานุการฝ่ายพัฒนาการกีฬา

นางชนิดา มุฑฒิ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวพิมลวรรณ กันทะมูล
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นางสาวภัทร์ชริญา จันทริยาภรณ์
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นางชุติมา ทักษิณาพิมุข
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายเอกกมล วิเศษ
พนักงานขับรถยนต์

นายประเสริฐ บัวอินทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายสินพงศ์ ประสิทธิ์วราโชติ
พนักงานขับรถยนต์

นายสนั่น ศรีวงค์
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายลำพอง จีนเพชรพะเนา
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายสมรส ชัยมงคล
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายนิคม ใจอิน
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายประสิทธิ์ คำกุณะ
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายวิษณุ กระแสสินธุ์
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายผัด เรือนคำปา
เจ้าหน้าที่คนงาน

นางพรรณี ศรีวงค์
แม่บ้าน

นางสุกัลยา บัวอินทร์
แม่บ้าน

นางศรีวรรณ วงค์ปัน
คนงานซักรีด

นางสายฝน สูตรเลข
คนงานซักรีด

นางสาวปรียาภรณ์ วะเท
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวพรพรรณ บุญมาเส้า
ผู้เชียวชาญกีฬาในประเทศ ชนิดกีฬาจักรยาน / หัวหน้างานสภานักเรียน

Mr. Sergey Voynov
ผู้เชียวชาญกีฬาต่างประเทศ ชนิดกีฬากรีฑา

นางบังอร เมฆผึ้ง
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศกีฬากรีฑา / หัวหน้างานโภชนาการ

นายสมเกียรติ โนนิน
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศกีฬาฟุตบอล / หัวหน้างานหอพักนักเรียน

นายวิศรุตพันธุ์ เชิดชู
ผู้ฝึกสอนกีฬากีฬาเซปักตะกร้อ

นายสยาม บุญมาก
หัวหน้างานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน / ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

นายพงษ์ฤทธิ์ มูลเมือง
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นางสาวเจนจิรา ตาวงค์
หัวหน้างานวัสดุเครื่องแต่งกาย / ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ว่าที่ร้อยตรีปัทพงศ์ กงทอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายประจักษ์ ธะสุข
ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน

นายอภิสิทธิ์ ประครองพันธ์
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นายทนงศักดิ์ ไกลถิ่น
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย / งานส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และวิจัยการศึกษา

นายธราพงษ์ อินธิรักษ์
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย

นายจิรายุ บุตรดาแก้ว
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

นายพงษ์นเรศ ทองคำ
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย

นางสาวสตรีรัตน์ รักขุมเเก้ว
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นายกฤษฎา ธีระตระกูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยศาสตร์การกีฬา

นางสาวศศิประภา จิลิน
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวทิศารัตน์ ผู้ประเสริฐผล
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจันทร์สุดา ตั้งการ
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา / หัวหน้างานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

นางธนพร พิชยเจริญ
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวกัญญาภัค มาละเงิน
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอรทัย ณ ลำปาง
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และและวัฒนธรรม

นางพัทราวดี มูลวงศ์เพ็ชร
หัวหน้างานสภานักเรียน / หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาววิภาวดี ไทยใหม่
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวรจนา สาจวง
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา งามสม
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกมลวรรณ คำเขียว
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

นายฐัชภูมิ ขันอาษา
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวน้ำหว้า เทพปันติ
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจรัญญา ปัญญา
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ปฎิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com