พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

นางสุธาวัลย์ ปิติจะ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร / หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายทรงเดช ยะจินะวงค์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ

นายสมบูรณ์ ปัญญายืน
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน

นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย
ครู ค.ศ. 3 / หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล / หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการกีฬา

นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์
ครู ค.ศ. 1 / หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ
ครู ค.ศ. 2 / หัวหน้างานพัสดุ / งานยานพาหนะ

นายธิปนที ออนศรี
ครู ค.ศ. 2 / หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสุทิดา หมูคำ
ครู ค.ศ. 2 / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ / หัวหน้างานบุคคล

นายเมศธพร เมฆผึ้ง
ครู ค.ศ. 1 / หัวหน้างานสถิติข้อมูลและทะเบียน นักกีฬา / หัวหน้างานชมรมผู้ปกครองและครู

นายราชินทร์ เผ่าอ้าย
ครู ค.ศ.1 / หัวหน้างานนันทนาการและกิจกรรม / หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู

นายอาคม ปันน้อย
ครู ค.ศ.2 / หัวหน้างานอาคารสถานที่ / ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู

นางสาวฐิตยารัตน์ บุ่งนาแซง
ครูผู้ช่วย / อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต
ครูผู้ช่วย / อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวาสนา ประคองพันธ์
พนักงานราชการ / หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางนงค์รัตน์ อุไรสาย
พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายคณาธิป หมื่นยศ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายปรีชา ยะจินะวงค์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายพงษ์พัฒน์ ณ ลำปาง
พนักงานขับรถยนต์

นายชาญณรงค์ จอมวงค์
คนงานอาคารสถานที่

นางสาวภรณ์ชนก ใจเเก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางณัฐิรา พิจอมบุตร
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาววารุณี โพธิ์คำปา
เลขานุการห้องผู้อำนวยการ

นางชนิดา มุฑฒิ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางพิมลวรรณ เทศถนอม
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นางสาวภัทร์ชริญา จันทริยาภรณ์
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นางชุติมา ทักษิณาพิมุข
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายเอกกมล วิเศษ
พนักงานขับรถยนต์

นายประเสริฐ บัวอินทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายสินพงศ์ ประสิทธิ์วราโชติ
พนักงานขับรถยนต์

นายสนั่น ศรีวงค์
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายลำพอง จีนเพชรพะเนา
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายสมรส ชัยมงคล
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายนิคม ใจอิน
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายประสิทธิ์ คำกุณะ
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายวิษณุ กระแสสินธุ์
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายผัด เรือนคำปา
เจ้าหน้าที่คนงาน

นางพรรณี ศรีวงค์
แม่บ้าน

นางศรีวรรณ วงค์ปัน
คนงานซักรีด

นางสายฝน สูตรเลข
คนงานซักรีด

นางจีราภรณ์ แก้วทุ่น
แม่บ้าน

นายไพรินทร์ หน่ออวย
แม่บ้าน

นายสุเมธ ศรุตาพงษ์ปกรณ์
คนงานอาคารสถานที่

Mr. Sergey Voynov
ผู้เชียวชาญกีฬาต่างประเทศ ชนิดกีฬากรีฑา

นางบังอร เมฆผึ้ง
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศกีฬากรีฑา / หัวหน้างานโภชนาการ

นายสมเกียรติ โนนิน
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศกีฬาฟุตบอล / หัวหน้างานหอพักนักเรียน

นายสยาม บุญมาก
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาในประเทศไทย ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ / หัวหน้างานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน

นายวิศรุตพันธุ์ เชิดชู
ผู้ฝึกสอนกีฬากีฬาเซปักตะกร้อ

นายพงษ์ฤทธิ์ มูลเมือง
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นางสาวเจนจิรา ตาวงค์
หัวหน้างานวัสดุเครื่องแต่งกาย / ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ว่าที่ร้อยตรีปัทพงศ์ กงทอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายอรุณ สีเหลือง
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายพฤหัส นักรบดอย
ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน

นายทนงศักดิ์ ไกลถิ่น
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย / งานส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และวิจัยการศึกษา

นายธราพงษ์ อินธิรักษ์
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย

นายยุทธนา ตันทา
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา

นางสาวอาทิตยา มีหมัน
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา

นางสาวธารทิพย์ ฉิมพาลี
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย

นางสาวเยาวลักษณ์ ใจซื่อ
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

นายวีรชน ร่อนทอง
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นางสาวธิดาวรรณ ดาวสกุล
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

นายพงษ์นเรศ ทองคำ
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย

นางสาวสตรีรัตน์ รักขุมเเก้ว
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นายกฤษฎา ธีระตระกูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยศาสตร์การกีฬา

นางสาวศศิประภา จิลิน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวทิศารัตน์ ผู้ประเสริฐผล
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางจันทร์สุดา ตั้งการ
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา / หัวหน้างานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

นางธนพร พิชยเจริญ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวกัญญาภัค มาละเงิน
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอรทัย ณ ลำปาง
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และและวัฒนธรรม/ หัวหน้างานสภานักเรียน

นางพัทราวดี มูลวงศ์เพ็ชร
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ /หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาววิภาวดี ไทยใหม่
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ / หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นางสาวรจนา สาจวง
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรจนา ติ๊บปะละ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวกมลวรรณ คำเขียว
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ / หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

นายฐัชภูมิ ขันอาษา
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ

นางสาวจรัญญา ปัญญา
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ

นายดอน ปัญญาวัน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ปฎิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com