ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกีฬาลำปาง

งานทะเบียนเเละวัดผล

คณะกรรมการดำเนินงานทะเบียนเเละวัดผล 1 นางสาวไพรินทร์  ตาลสันต์      หัวหน้างาน 2 นางสาวรจนา  สาจวง             กรรมการ 3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา    งามสม กรรมการและเล

ดูรายละเอียด

งานนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีทางการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 นางสาวกมลวรรณ  คำเขียว หัวหน้างาน 2 นางสาวพรสุดา  ใจหมาย กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 1  จัดทำแผนงานโครงการ 2  สำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนางานนวัตกรรมแ

ดูรายละเอียด

งานผลิต เอกสารตำรา เเละวิจัย

คณะกรรมการดำเนินงานผลิต เอกสารตำรา เเละวิจัย 1 นางสาวพรสุดา  ใจหมาย หัวหน้างาน 2 นางสุธาวัลย์  ปิติจะ กรรมการ 3 นางสาวกมลวรรณ  คำเขียว กรรมการและเลขานุการ   มีหน้าที่ 1 จัดทำแผนงานโครงการ 2 ส

ดูรายละเอียด

งานส่งเสริมศิลปะเเละวัฒนธรรม

คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมศิลปะเเละวัฒนธรรม 1 นายฐัชภูมิ  ขันอาษา หัวหน้างาน 2 นางชุติมา  ทักษิณาพิมุข กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 1  จัดทำแผนงานโครงการ 2  ส่งเสริมสนับสนุน บริการทางวิชาการ ทะนุบำ

ดูรายละเอียด

งานห้องสมุด

คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด 1 นางชุติมา  ทักษิณาพิมุข หัวหน้างาน 2 นางสาวบุญรักษ์  ทานันโต กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 1  จัดทำแผนงานโครงการ 2  สำรวจความต้องการเอกสารและตำรา หนังสือและสิ่งพิมพ์ เพื

ดูรายละเอียด

งานเเนะเเนวเเละบริการการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานเเนะเเนวเเละบริการทางการศึกษา 1 นางธนพร  พิชยเจริญ หัวหน้างาน 2 นางสาวกมลวรรณ  คำเขียว กรรมการ 3 นางสาวพรสุดา  ใจหมาย กรรมการ 4 นางสาวรจนา  สาจวง กรรมการและเลขานุการ   มีหน้าที่

ดูรายละเอียด

งานหลักสูตรเเละการสอน

คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเเละการสอน 1 นางพัทราวดี  มูลวงศ์เพ็ชร     หัวหน้างาน 2 นางสาวกัญญาภัค  มาละเงิน  กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 1  จัดทำแผนงานโครงการ 2  พัฒนาหลักสูตรสถานศึก

ดูรายละเอียด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 นางสาวบุญรักษ์  ทานันโต หัวหน้างาน 2 นางชุติมา  ทักษิณาพิมุข กรรมการ 3 นางณัฐิรา  พิจอมบุตร กรรมการ 4 นางสาวณัฐวราพิมพ์  เครืออินตา กรรมการ 5 นางสาวหทัยรัตน์  โ

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2561
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com