โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลต้องการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ด้วยการส่งเสริมการกีฬาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการกีฬาให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ดียิ่งขึ้น ตามประกาศจัดตั้ง โรงเรียนกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2542

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 8 ของโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา ทั้งหมด 11 โรงเรียนในปัจจุบัน เริ่มรับนักเรียนในปีการศึกษา 2543 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 65 คน ใน 5 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส ยิงธนู และว่ายน้ำ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กำหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นในหมวด 5 มาตรา 14 โดยกำหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรา 5 ให้มีการจัดตั้ง สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โดยโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของ กรมพลศึกษาเดิม มาจัดตั้งเป็นสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการและกำหนดให้มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาและนันทนาการ

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชน ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาจากเดิมสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ เปลี่ยนสังกัดเป็น สังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา

ในปีพ.ศ. 2548  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสถาบันการพลศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4  กุมภาพันธ์  2548   ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5  กุมภาพันธ์  2548 ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันการพลศึกษา ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสถาบัน การพลศึกษา พ.ศ. 2548  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552  ตามคำสั่งสภาสถาบันการพลศึกษา ที่ 22/2552 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ได้มี คำสั่งแต่งตั้งให้นายเพิ่มพร บุพพวงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมา

ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มีนักเรียนทั้งสิ้น  354 คน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1- 6 มีชนิดกีฬาที่เปิดสอน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา จักรยาน เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล  ยิงธนู ว่ายน้ำ และมวยไทย

ปฎิทินกิจกรรม

เมษายน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com